یکی مهمترین اطلاعاتی که لازم است پیش از راه اندازی اینورتر در اختیار داشته باشید، آگاهی از پارامترهای درایوی است که راه اندازی می کنید. در این مقاله قصد داریم به بررسی پارامترهای اینورتر D700 میتسوبیشی بپردازیم.دانستن این پارامترها در زمان راه اندازی اولیه، پس از ریست فکتوری درایو D700 و یا در هنگام تغییر برخی پارامترها ضرروت دارد.

پارارمتر های درایو D700
پارامترتوضیحاتنحوه تنظیم کردن
Pr. 1بیشترین فرکانس که بر اساس هرتز تنظیم می شودمقدار پیش فرض آن ۱۲۰ است اما برای بیشتر کاربردها می توانید از ۵۰ استفاده کنید
Pr. 2کمترین فرکانس که بر اساس هرتز تنظیم می شودمقدار پیش فرض آن ۰ است اما برای بیشتر کاربردها می توانید از ۵ استفاده کنید
Pr. 3فرکانس پایهمقدار نرمال ۵۰ هرتز
Pr. 7زمانِ افزایش سرعت بر اساس ثانیهمقدار پیشفرض ۵ یا ۱۰ است ، بر اساس زمان دلخواه این مقدار را کاهش یا افزایش دهید
Pr. 8زمانِ کاهش سرعت بر اساس ثانیهمقدار پیشفرض ۵ یا ۱۰ است ، بر اساس زمان دلخواه این مقدار را کاهش یا افزایش دهید
Pr. 9رله ترمال الکتریکی O/L بر اساس آمپربرای دانستن مقدار لازم به پلاک موتور مراجعه فرمایید. برای مثال ۳.۳۴آمپر
Pr. 13فرکانس آغازین بر اساس هرتزفرکانسی که اینورتر موتور را با آن استارت خواهد کرد. مقدار پیشفرض بر روی ۰.۵ قرار دارد که میتوانید در صورت نیاز آنرا تغییر دهید.
Pr. 14بخش لود پترن | Load patternدر اکثر کاربردها مقدار باید ۰ باشد اما برای فن و یا پمپ سانتریفیوژها آنرا به ۱ تغییر دهید.
Pr. 72بخش فرکانس PWM بر اساس کیلو هرتزاگر طول کابل کمتر از ۵۰ است مقدا آن را روی ۱۵ قرار دهید، اگر طول کابل بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر است مقدار را روی ۸ و در کابل های بیش از ۱۰۰ متر، مقدا ۲ را ست کنید
Pr. 79بخش Operation Mode (حالت عملیاتی)با قرار دادن ۰ دکمه عملیاتی می تواند بین صفحه کلید اینورتر “PU” و ترمینالها “EXT” جابجا شود
Pr. 83ولتاژ نامی موتور بر اساس ولتبه پلاک موتور مراجعه شود
Pr. 84فرکانس نامی موتوربه پلاک موتور مراجعه شود
۵/۵ (۱ نظر)