یک ورودی دیجیتال تشخیص می‌دهد که ولتاژ بالاتر یا زیر یک آستانه خاص است. اگر سنسور دستور دهد ورودی به PLC زیاد باشد ولتاژ پایانه دیجیتال در نقطه اتصال به PLC افزایش می‌یابد (به‌طورکلی حدود ۵ یا ۳.۳ ولت). اگر سنسور دستور دهد ورودی به PLC کم باشد، ولتاژ پایانه دیجیتال در نقطه اتصال به PLC به صفر می‌شود و هیچ ولتاژی تولید نمی‌کند، در اینجا عددهای ۵ یا ۳.۳ ولت متناظر با ۱ منطقی و عدد ۰ ولت متناظر با ۰ منطقی می‌باشند.